Regulamin
FABOR WORKWEAR
Data publikacji: 31.03.2021

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez właściciela marki FABOR Workwear, spółkę Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepfabor.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).
 
DANE SPÓŁKI:
Mikrotech S.A.
ul. Składowa 9
38-400 Krosno
Tel. 609 807 099
Fax. 13 49 26 002
Kapitał zakładowy opłacony całkowicie w wysokości: 500 000 zł
Regon: 370361688
NIP: PL 6840009101
Mikrotech S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru przedsiębiorców - KRS 0000112227

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@fabor.pl oraz pod numerem telefonu 609 807 099.
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady na jakich Klienci mogą dokonywać zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym FABOR Workwear (www.sklepfabor.pl) zwanym dalej „Sklepem” lub „Stroną”, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Sklepu i marki FABOR Workwear jest Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227, NIP: 6840009101, Regon: 370361688 - zwana dalej „Spółką”.
 3. Kupującym („Klientem” lub „Użytkownikiem”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa. Kupującym może być także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

  1. poprzez pocztę elektroniczną na adres: fabor@fabor.pl

  2. poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego dostępny na stronie: https://www.sklepfabor.pl/pl/contact
  3. telefonicznie pod numerem tel.kom.: +48 603 637 583, w godzinach pracy sklepu: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku
  4. przez komunikator internetowy dostępny na sklepie, pojawiający się w prawym dolnym rogu ekranu. Czat jest obsługiwany w godzinach pracy sklepu: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.
 6. Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest paragon fiskalny, faktura paragonowa lub faktura VAT.
 8. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Strony jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

§ 2
Zamówienia
 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.

 2. Przyjęcie i realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. W celu złożenia zamówienia na stronie internetowej sklepu sklepfabor.pl należy dokonać wyboru produktów, ich ilości, rozmiarów a następnie dodać je do koszyka.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy/ Płacę”, Klient ma możliwość zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 5. Po zatwierdzeniu wybranych produktów Klient zostaje zobowiązany do podania swoich danych teleadresowych oraz wybrania metody dostawy oraz sposobu płatności.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta zatwierdzone zostaje przyciskiem „Złóż zamówienie” i stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.
 7. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy Sklepem a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep na adres podany w formularzu zamówienia.
 8. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w ciągu 3 dni roboczych Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt na adres fabor@fabor.pl lub telefonicznie do godz. 15:30 na numer: +48 603 637 583.
 9. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 10. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany wraz z potwierdzeniem (dowodem) sprzedaży
 11. Orientacyjny czas dostawy będzie podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep, w wygenerowanej na wskazany przez Kupującego adres email wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem zamówienia. Czas ten zazwyczaj będzie wynosił od 1 dnia do 7 dni roboczych. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie Sklep nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 12. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i ewentualnych brakach oraz podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość. Informacje zawarte w formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

§ 3
Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tzn. zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Klienta i Sklepu jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Klienta zamówienia na dany produkt.

 2. Do ceny zamówionego towaru doliczany jest koszt za przesyłkę, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności oraz od wysokości zamówienia. Darmowa dostawa przysługuje od kwoty 750zł brutto.
 3. Sklep realizuje płatności za pomocą systemu Shoper.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 4
Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres wskazany w zamówieniu. Istnieje również możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, w godzinach 8:00-15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu. Aktualny cennik kosztów dostawy dostępny jest TUTAJ.  Faktyczny koszt dostawy podany jest w koszyku zamówień przed zatwierdzeniem zamówienia do zapłaty.
 3. Wysyłka oraz dostawa towaru następuje tylko w dni robocze.
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania, taśmy zabezpieczające i zawartość przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkody. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w powyżej Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu (tel.: +48 603 637 583).

§ 5
Odstąpienie od umowy i zwroty towaru

 1. Kupujący ma 14 dni na odstąpienie od umowy.
 2. Formularz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie: www.sklepfabor.pl/pl/i/Zwroty/14.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy przesłać elektronicznie na adres zwroty@fabor.pl lub na listownie wraz z towarem na adres: Mięsowicza 5, 38-400 Krosno. W razie pytań prosimy o kontakt tel.: 603 637 583 w godzinach 8:30 – 15:00.
 4. Formularz odstąpienia od umowy można również pobrać TUTAJ
 5. Towar należy zwrócić do Sklepu najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy tj. przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Zwracany Towar powinien być dostarczony do Sprzedawcy na adres: FABOR, ul. Mięsowicza 5, 38-400 Krosno.
 7. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 8. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zabrudzony lub uszkodzony, powinien być pozbawiony obcych zapachów, musi mieć wszystkie oryginalne wszywki i zawieszki. W przypadku zniszczenia rzeczy Sklep może odmówić uznania zwrotu.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru objętego zwrotem ( zgodnego z wymogami §4 pkt 8 Regulaminu), Sklep dokona zwrotu kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. w szczególności do umów, których przedmiotem są produkty, na których została wykonana usługa haftu lub nadruku, przeróbki krawieckie itp.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 6
Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady zakupionego towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 - 576.
 3. Po odebraniu zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku towarów znajdujących się na paletach Klient powinien obejrzeć je z zewnątrz czy paleta lub pudełka nie mają oznak uszkodzenia. Jeżeli towar został uszkodzony w trakcie przewozu należy zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz spisać protokół szkody.
 4. Wadliwy towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacji należy przesłać na adres: FABOR, ul. Mięsowicza 5, 38-400 Krosno.
 5. W sprawie reklamacji można się kontaktować telefonicznie w godzinach funkcjonowania sklepu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00 pod tel. kom: +48 603 637 583 lub zgłaszając elektronicznie reklamację na adres: fabor@fabor.pl
 6. Formularz reklamacji towaru można pobrać TUTAJ
 7. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji wraz z reklamowanym towarem informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

§ 7
Dane osobowe

 1. Administratorem przekazywanych przez Kupujących danych osobowych jest Mikrotech S.A.
  z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9 ( właściciel marki FABOR Workwear).
 2. W celu utworzenia konta Kupującego oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawarcia umowy sprzedaży na odległość, Mikrotech S.A. przetwarza dane osobowe Kupującego, które ten podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności i cookies.
 § 8
Pozostałe postanowienia
 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W trakcie korzystania ze Strony, w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są pliki cookies. Zasady korzystania z plików cookies przez Stronę opisane są szczegółowo w Polityka prywatności i cookies.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne związane ze stosowanym przez Użytkownika sprzętem komputerowym lub łączem internetowym, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem towarów lub usług.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 6. Sklep informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty publikowane w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochronie prawa autorskiego podlegają również: logotypy, obrazki, projekty przycisków, grafiki. Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu.
 7. Wszelkie spory strony będą starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdyby takie porozumienie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd powszechny Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umów zawartych na podstawie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu. Powyższego postanowienia nie stosuje się do Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący zakładając konto w Sklepie oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

Płatności Shoper

Formularz reklamacji:

Formularz zwrotu:

Polityka prywatności - tutaj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl